ALGEMENE VOORWAARDEN

Green Impulse Tuintechniek V.O.F. Scheulderdorpstraat 58, 6307 PC Scheulder K.v.K. te Maastricht nr. 14099918

Artikel 1
Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Green Impulse Tuintechniek V.O.F.:  de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: wederpartij c.q. de klant van Green Impulse Tuintechniek V.O.F.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, aanneming  van  werk en/of levering van produkten door  Green Impulse Tuintechniek V.O.F. aan  opdrachtgever.

Artikel 2
Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Green     Impulse Tuintechniek V.O.F. en een opdrachtgever waarop Green Impulse Tuintechniek V.O.F.     deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door     partijen uitdrukke-lijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met    Green Impulse Tuintechniek V.O.F.,  voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze     uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd   mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt      uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3
Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is     genoemd. 2. De door Green Impulse Tuintechniek V.O.F. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig  gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden         gehouden, indien de opdrachtgever naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het     maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen, dat de aanbieding of      offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Green Impulse      Tuintechniek V.O.F. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig      deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Green Impulse Tuintechniek V.O.F. anders      aangeeft. 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Green Impulse Tuintechniek V.O.F. niet tot het     verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de     opgegeven prijs. 7. Levertijden in offertes van Green Impulse Tuintechniek V.O.F zijn indicatief en geven de     opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding van de overeenkomst of een     recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4
Contractsduur; uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst tussen Green Impulse Tuintechniek V.O.F. en een opdrachtgever wordt     aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of      partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden     een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de     uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Green Impulse Tuintechniek V.O.F. derhalve     schriftelijk ingebreke te stellen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5
Uitvoering van de overeenkomst 1. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en     overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op       dat moment bekende stand der wetenschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Green     Impulse Tuintechniek V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door     derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Green Impulse Tuintechniek        V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort      te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan       Green Impulse Tuintechniek V.O.F. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de     overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Green Impulse Tuintechniek V.O.F. zijn      verstrekt, heeft Green Impulse Tuintechniek V.O.F. het recht de uitvoering van de     overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens     de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Onder de in het vorige lid genoemde gegevens worden ook begrepen gegevens en informatie     met betrekking tot ligging van kabels, buizen en/of leidingen, alsmede de benodigde goed-     keuringen zoals vergunningen, ontheffingen, het terrein en/of de ruimte waar de opdracht     moet worden vervult, voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouw-       stoffen, materialen, werktuigen, energie en water. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Green     Impulse Tuintechniek V.O.F. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase     behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase     schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien door Green Impulse Tuintechniek V.O.F. of door Green Impulse Tuintechniek V.O.F.     ingeschakelde derden in het Kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de     locatie van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de     opdrachtgever in de regel kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid     gewenste faciliteiten, tenzij partijen anders overeenkomen. 7. De opdrachtgever vrijwaart Green Impulse Tuintechniek V.O.F. voor eventuele aanspraken van     derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan     opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6
Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering     noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen     tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het     tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Green Impulse      Tuintechniek V.O.F. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk     hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve     consequenties zal hebben, zal Green Impulse Tuintechniek V.O.F. de opdrachtgever hierover     tevoren inlichten. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Green Impulse Tuintechniek V.O.F. daarbij     aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van     dit honorarium tot gevolg heeft. 5. In afwijking van lid 3 zal Green Impulse Tuintechniek V.O.F. geen meerkosten in rekening     kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan     Green Impulse Tuintechniek V.O.F. kunnen worden toegerekend.

Artikel 7
Opschorting en ontbinding 1. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te     schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst Green Impulse Tuintechniek V.O.F. ter kennis   gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de   verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de   opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting   slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor   de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of    onvoldoende is. 2. Voorts is Green Impulse Tuintechniek V.O.F. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden     indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de     overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan     worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard     zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden        verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Green Impulse Tuintechniek     V.O.F. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Green Impulse Tuintechniek V.O.F.     de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en     overeenkomst. 4. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8
Honorarium / Vergoedingen, prijs en kosten 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium /     verkoopprijs overeenkomen. 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld     op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke     uurtarieven van Green Impulse Tuintechniek V.O.F., geldende voor de periode waarin de     werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten     periodiek in rekening worden gebracht. 5. Meerwerk wordt in rekening gebracht volgens de vaste uurtarieven, tenzij schriftelijk en     nadrukkelijk anders is overeengekomen. 6. Voorts is Green Impulse Tuintechniek V.O.F. gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen     indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv.     lonen en materialen zijn gestegen. 7. Bovendien mag Green Impulse Tuintechniek V.O.F. het honorarium verhogen wanneer tijdens     de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel     verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van     de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Green Impulse Tuintechniek V.O.F., dat in     redelijkheid niet van Green Impulse Tuintechniek V.O.F. mag worden verwacht de     overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen     honorarium. Green Impulse Tuintechniek V.O.F zal de opdrachtgever in dat geval van het     voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Green Impulse     Tuintechniek V.O.F zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan,     vermelden.

Artikel 9
Betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen, tenzij partijen anders overeenkomen, na     factuurdatum, op een door Green Impulse Tuintechniek V.O.F aan te geven wijze in de valuta     waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de      betalingsverplichting niet op. 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de     opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van     1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De     rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever     in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever     zijn de vorderingen van Green Impulse Tuintechniek V.O.F op de opdrachtgever onmiddellijk     opeisbaar. 4. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te     laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de     opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Green     Impulse Tuintechniek V.O.F. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot      betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.     Green Impulse Tuintechniek V.O.F. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien     daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10
Incassokosten 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn     verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor      rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige     voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het     nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van vijftig euro (€ 50,00). 2. Indien Green Impulse Tuintechniek V.O.F. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs     noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor     rekening van de opdrachtgever. 4. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11
Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door Green Impulse Tuintechniek V.O.F. geleverde zaken, daaronder eventueel mede     begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz.,      blijven eigendom van Green Impulse Tuintechniek V.O.F. totdat de opdrachtgever alle     navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te     verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel     rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Green Impulse      Tuintechniek V.O.F. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te       stellen. 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te     verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen     diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 5. Door Green Impulse Tuintechniek V.O.F. geleverde zaken, die krachtens het onder het eerste     lid van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader     van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden     gebruikt.  

6. Voor het geval dat Green Impulse Tuintechniek V.O.F. zijn in dit artikel aangeduide     eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet     herroepbare toestemming aan Green Impulse Tuintechniek V.O.F. of door deze aan te wijzen     derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Green Impulse Tuintechniek       V.O.F. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12
Onderzoek, reclames 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na     ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden     schriftelijk te worden gemeld aan Green Impulse Tuintechniek V.O.F.. De ingebrekestelling     dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Green     Impulse Tuintechniek V.O.F. in staat is adequaat te reageren. 2. Indien een klacht gegrond is, zal Green Impulse Tuintechniek V.O.F. de werkzaamheden     alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever     aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te     worden gemaakt. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of     zinvol is, zal Green Impulse Tuintechniek V.O.F. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen     van artikel 14 van deze voorwaarden.

Artikel 13
Teruggave ter beschikking gestelde zaken 1. Indien Green Impulse Tuintechniek V.O.F. aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de     overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de opdrachtgever gehouden het geleverde   binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien     de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn     rekening. 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in     gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Green Impulse Tuintechniek     V.O.F. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van     vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14
Aansprakelijkheid 1. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, als gevolg van enig     verzuim van Green Impulse Tuintechniek V.O.F. in de nakoming van haar verplichtingen jegens     de opdrachtgever of voor enige schade, die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering     door of vanwege Green Impulse Tuintechniek V.O.F. verrichte werkzaamheden, tenzij deze     schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Green Impulse Tuintechniek V.O.F. of zijn       ondergeschikten. Indien Green Impulse Tuintechniek V.O.F. jegens de opdrachtgever of jegens     voor de opdrachtgever werkzame personen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze     aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor    zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Green Impulse   Tuintechniek V.O.F. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan   Green Impulse Tuintechniek V.O.F. toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover   opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade   als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 3. Indien Green Impulse Tuintechniek V.O.F. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die     aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte     van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 4. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de     assuradeur van Green Impulse Tuintechniek V.O.F. in het voorkomende geval te verstrekken     uitkering. 5. In afwijking van het vorenstaande lid wordt bij een opdracht/overeenkomst met een langere     looptijd dan zes maanden (6), de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes     maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 6. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder     begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door     bedrijfsstagnatie. 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe     schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Green Impulse     Tuintechniek V.O.F. of zijn ondergeschikten. 8. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,     indien Green Impulse Tuintechniek V.O.F. bij de uitvoering van de overeenkomst is uit gegaan     van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, waaronder tevens     begrepen gegevens en informatie met betrekking tot ligging van kabels, buizen en/of leidingen,     tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Green Impulse Tuintechniek V.O.F. kenbaar     behoorde te zijn. Hieronder wordt ook begrepen schade ontstaan door niet of niet tijdige     levering van door de opdrachtgever zelf te leveren materialen, c.q. werkzaamheden.

Artikel 15
Vrijwaringen 1. De opdrachtgever vrijwaart Green Impulse Tuintechniek V.O.F. voor aanspraken van derden     met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte     materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 2. Indien de opdrachtgever aan Green Impulse Tuintechniek V.O.F. informatiedragers,     elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers,     elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16
Risico-overgang Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17
Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd     worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de     wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in     de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-     voorzien, waarop Green Impulse Tuintechniek V.O.F. geen invloed kan uitoefenen, doch     waardoor Green Impulse Tuintechniek V.O.F. niet in staat is de verplichtingen na te komen.     Werkstakingen in het bedrijf van Green Impulse Tuintechniek V.O.F. worden daaronder     begrepen. 3. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien     de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Green Impulse       Tuintechniek V.O.F. zijn verplichtingen had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de     overeenkomst opschorten. 5. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de     overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere     partij. 6. Voor zover Green Impulse Tuintechniek V.O.F. ten tijde van het intreden van overmacht     inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen     nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde     toekomt, is Green Impulse Tuintechniek V.O.F. gerechtigd om het reeds nagekomen     respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze     declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18
Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Green Impulse Tuintechniek V.O.F. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Green Impulse Tuintechniek V.O.F. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of     toegestaan recht van verschoning, dan is Green Impulse Tuintechniek V.O.F. niet gehouden tot  schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19
Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Green Impulse Tuintechniek V.O.F. zich de rechten en bevoegdheden voor die Green Impulse Tuintechniek     V.O.F. toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle door Green Impulse Tuintechniek V.O.F. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om     te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande  toestemming van Green Impulse Tuintechniek V.O.F. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders  voortvloeit. 3. Green Impulse Tuintechniek V.O.F. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij     geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20
Monsters en modellen 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te     leveren product daarmee zal overeenstemmen. 2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn,     zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 21
Niet-overname personeel De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Green Impulse Tuintechniek V.O.F., medewerkers van Green Impulse Tuintechniek V.O.F. of van ondernemingen waarop Green Impulse Tuintechniek V.O.F. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22
Geschillen 1. De Rechtbank te Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Green Impulse Tuintechniek V.O.F. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23
Toepasselijk recht Op elke overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen Green Impulse Tuintechniek V.O.F. en de opdrachtgever is enkel Nederlands recht van toepassing

Artikel 24
Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Maastricht  onder nummer 14099918.  


Laatst aangepast op woensdag, 16 juni 2021 13:47  

Green Impulse Tuintechniek

Scheulderdorpstraat 58
6307 PC Scheulder
Fax: +31(0) 43 750 3595
GSM: +31(0) 652 509 125 


Rabobank: 102261741

BIC: RaboNL2U

IBANnummer: NL96Rabo0102261741

KvK-nr: 14099918

BTW nr: NL8190.63.721.B01


Volg ons op Facebook


Algemene voorwaarden